ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้าง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา   สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
-----------------------------------------------
      อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547 ข้อ 19 จึงกำหนด  วัน เวลา  สถานที่คัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้
กำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก
1.  ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังต่อไปนี้

วัน เวลา  ทำการคัดเลือก      วันที่  4 กรกฎาคม  2556

เวลา  13.00  -   14.00  น.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

เวลา  14.00  -   15.00 น.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง

เวลา  15.30 น. เป็นต้นไป   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
     ทุ่งพง


2.   ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯปฏิบัติดังนี้
2.1  ไปถึงสถานที่ที่ทำการคัดเลือกตามเวลาที่กำหนดไว้  และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่  ผู้ใดไปถึงสถานที่ทำการคัดเลือกภายหลังที่ทำการคัดเลือกไปแล้ว  30  นาที  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกจะตัดสิทธิไม่ให้เข้าทำการคัดเลือก
2.2  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

2.3  ต้องเข้าทำการคัดเลือกกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกกำหนดให้เท่านั้น
2.4  เมื่อทำการคัดเลือกเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่ที่ทำการคัดเลือกโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังมิได้เข้าทำการคัดเลือก  และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทำการคัดเลือกอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการคัดเลือกนี้  หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก  และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2556 เวลา 16.29 น. โดย คุณ ภัทรพล สุขุประการ

ผู้เข้าชม 2273 ท่าน