หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5

 
 


 

ป่าชุมชน
วัดอัมพวัน
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนน [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม( [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อว [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ผ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
 

  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
 
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต (5 ม.ค. 2563)    อ่าน 2216  ตอบ 0  
โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 5184  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 908  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉล (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 626  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 596  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1036  ตอบ 0  
ขอสอบถามหน่อยครับ เรื่องตำแหน่งว่าง ของ อำเภอ อบต. เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ (12 มี.ค. 2559)    อ่าน 1085  ตอบ 0  
ซ่อมแซมถนน (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1216  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ม.ค. 2557)    อ่าน 2545  ตอบ 0  
สงกรานต์ (20 เม.ย. 2556)    อ่าน 994  ตอบ 0  
มอบอุปกรณ์กีฬา (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1017  ตอบ 0  
ช่อมบ้านผู้สูงอายุ (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1057  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกจากถ [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ลงฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธี [ 15 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ ประกอบด้วยจัดและเก็บ โต๊ะ เก้าอ [ 11 เม.ย. 2561 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกราน [ 11 เม.ย. 2561 ]ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันส [ 11 เม.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตามโครงการอ [ 11 เม.ย. 2561 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีว [ 11 เม.ย. 2561 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ [ 9 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์เด็กเล็กตำบลทุ่งพง โดย [ 3 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 3 เม.ย. 2561 ]

 


 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1