หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5

 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายไห [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อแซมคอมพิ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเคร [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิว [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอม [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เคร [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
 

  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 105  ตอบ 1  
โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 7081  ตอบ 2  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต (7 ก.พ. 2564)    อ่าน 2625  ตอบ 0  
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 ก.ค. 2563)    อ่าน 255  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการชำระภาษี (19 มิ.ย. 2563)    อ่าน 259  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 1222  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉล (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 921  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 850  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1323  ตอบ 0  
ขอสอบถามหน่อยครับ เรื่องตำแหน่งว่าง ของ อำเภอ อบต. เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ (12 มี.ค. 2559)    อ่าน 1366  ตอบ 0  
ซ่อมแซมถนน (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1775  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ม.ค. 2557)    อ่าน 2789  ตอบ 0  
สงกรานต์ (20 เม.ย. 2556)    อ่าน 1248  ตอบ 0  
มอบอุปกรณ์กีฬา (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1202  ตอบ 0  
ช่อมบ้านผู้สูงอายุ (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1254  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด องค์ [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสร [ 15 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเห [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องคืการบร [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำ [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง ของศ [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณภายใน และด้านหน้าสำนักงานองค์ก [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบร [ 1 ก.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ส [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำ [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.ทุ่งพง และหนังสือพิมพ์ของหมู่ [ 1 ก.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน [ 24 มิ.ย. 2564 ]

 


 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.เนินแจง ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักกันตัวเพื่อรอสังเกตอาการของตำบลเนินแจง (ประจำสัปดาห์ [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51