หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
โครงการยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต่อผู้บริหาร ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 148  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2      3      4      5