หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่ 6 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จ้างเหมา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 14.41 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย