หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3