หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)     2