หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นางเรณู เกษประทุม
ปลัด อบต.ทุ่งพง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางภาริดา สินสุข
รองปลัด อบต.ทุ่งพง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นางทรงศรี ดุจอุทัยวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางรัชนี ฟองบรรจง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุธาสินี มงคลทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววาสนา พรมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อชวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางยุพา มานะกิจ
ภารโรง


นายภัทรพล สุขุประการ
คนงาน