หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เขียนโดย   คุณ นางสมหมาย ศรีสด
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 16.06 น. [ IP : 101.51.124.178 ]
กำหนดการลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และ  เดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง  หรือกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทนเพื่อจะรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป                                        
1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
                (1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
                (3)  ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ซึ่งให้มาลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เกิดระหว่างวันที่  2 กันยายน 2503 - 1 กันยายน 2504)
(4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 การยื่นคำขอ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด   (แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม  - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563  เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง พร้อมนำหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังต่อไปนี้
(1)  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
(2)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
(3)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (ธนาคาร ธกส.)
ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
               (1)โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
               (2)โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน


เขียนโดย   คุณ ทรงศรี ดุจอุทัยวงศ์
วันที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 13.36 น. [ IP : 118.172.253.187 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)